TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM