Thông tin dự án

Khách hàng:   Awesome Company
Địa điểm:  Osaka, Japan
Diện tích: 300.000 m2
Thiết kế:  Ranzo Piano